دسته‌بندی نشده

به دنبال کاهش تورم برای کمک به معیشت مردم

معاون رئیس جمهـور و رئـیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای پاسخگویی برخط به تماس‌های تلفنی شهروندان در مرکـزارتباطات مردمی ریاست جمهوری حاضر شد و به پرسش ها، طرح ها، نظرات و درخواست‌های مردم پاسخ داد.

داود منظور، گفت: از تکالیف اصلی ما در سازمان برنامـه و بودجـه، کمـک بـه سـرعت گـرفتن رشـداقتصادی در کشور و ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه، تسهیلگری و رفع موانع از پیش پای دسـتگاه هـا بـرای خـدمت رسـانی بهتر به مردم است.

وی در ادامه با بیان اینکه سازمان برنامـه و بودجـه کشـور بـه عنـوان معاونـت رئـیس جمهـور، سیاسـت هـا و مسـئولیت هـای رئیس جمهور را در حوزه برنامه‌ای و تأمین مالی دولت انجام میدهد، افزود: بنابراین تکلیف ما این است که هر آنچـه مـردم از رئیس جمهور انتظار دارند، در این سازمان پیگیری کنیم تا محقق شود.

احیای جایگاه سازمان در راستای خدمت رسانی بـه مـردم

منظور تصریح کرد: در چارچوب رویکرد تحولی سازمان، قرار نیست سـازمان برنامـه و بودجـه یـک دسـتگاه متفـاوت و متمایز و برتر نسبت به سایر دستگاه‌ها باشد، بلکه اولویت بر احیای جایگاه سازمان در راستای خدمت رسانی بـه مـردم بـوده وباید نهایت تلاش را برای خدمتگزاری به مردم انجام دهیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به نقش و جایگاه سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرد: سـازمان برنامـه و بودجـه بـه عنـوان راهبـرتوسعه در کشور، به دنبال برنامه ریزی و مدیریت برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد و بهبود سطح رفـاه عمـومی جامعـه است؛ لذا از همه برنامه‌ها و پیشنهاد‌ها برای سرعت گرفتن رشد اقتصادی، بالارفتن سطح رفاه و توسـعه اجتمـاعی پشـتیبانی می‌کند.

منظور اضافه کرد: برای اینکه دستگاه‌ها بتوانند خدمات خود را سریعتر و متناسب با نیاز‌های مردم ارائـه کننـد، سـازمان برنامه و بودجه درصدد است؛ با تسهیلگری در انجام وظیفه دستگاه‌ها و رفع موانع از پیش روی آنها، بسـتر‌های لازم را بـرای خدمت رسانی بهتر به مردم فراهم کند.

معیشت بازنشستگان، دغدغه جدی مسئولان نظام

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به پاسخگویی به تماس‌های تلفنـی پرداخـت. وی در پاسـخ بـه تماسـی دربـاره میزان حقوق و دریافتی بازنشستگان گفت: معیشت بازنشستگان، دغدغه جدی مسئولان نظام است؛ چراکه قدرت خریـد آنهـادر سال‌های اخیرکاهش پیدا کرده است و تیم اقتصادی دولت شامل سازمان برنامـه و بودجـه، بانـک مرکـزی و وزارت امـور اقتصادی و دارایی، با برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان اقتصادی، به دنبال کاهش تورم بر اسـاس شـعار سـال هسـتند تـا از کاهش سطح رفاه و معیشت عموم مردم از جمله بازنشستگان جلوگیری شود.

منظور بیان کرد: ما در برنامه هفتم توسعه کشور به دنبال انجام اصلاحاتی در صندوق‌ها هستیم که به بهبود تـراز مـالی صندوق‌ها و پایداری منابع و اثربخشی بیشتر آن‌ها کمک کند.

کمک به تامین هزینه های بیماران صعب العلاج

در ادامه معاون رئیس جمهور به چندین تماس تلفنی با موضوع‌هایی همچون تخصیص بودجه به بیماران دارای بیمـاری هـای خاص (بیماران پروانهای) و بیماران صعب العلاج، پاسخ داد و تصریح کرد: در صدد هسـتیم پو شـش هـای بیمـه‌ای و حمـایتی بیماران صعب العلاج را با هدف کمک به تأمین هزینه‌های درمانی آن‌ها تقویت نماییم.

منظور در خصوص پرداخت معوقات افزایش حقوق معلولان و مددجویان کمیته امداد گفـت: بـر اسـاس قـانون بودجـه امسال، میزان حقوق معلولان و مددجویان کمیته امداد افزایش خواهد یافت.

در پایان این نشست که بیش از دو ساعت ادامه داشت، رئـیس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور در تمـاس تلفنـی بـا رئـیس سازمان بهزیستی کشور، درخواست یکی از شهروندان درخصوص بهبود وضعیت مددجویان تحت پوشش بهزیسـتی را بـا وی مطرح و دستور‌هایی برای پیگیری و حل مشکل این شهروند صادر کرد.

 

 

لینک کوتاه:                https://fesadsetiz.ir/fehd

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا